Polityka prywatności i administracji danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z kontaktem przez formularz strony www.paweldudek.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, że:

Administrator Danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych („Dane”) jest:

Paweł Dudek, NIP: 883-161-30-28, e-mail: kontakt@paweldudek.pl („Administrator”).

W sprawach związanych z Danymi prosimy kontaktować się z Administratorem na wskazany adres email.

Cel i podstawa przetwarzania

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, wizerunek (w przypadku udziału w wydarzeniach).

Dane przetwarzane są w celu:

  • przesyłania Panu/Pani informacji marketingowych oferowanych przez Administratora (jeśli wyraził Pan/Pani odpowiednią zgodę).
  • Przesyłania Panu/Pani informacji handlowych przez Administratora (jeśli wyraził Pan/Pani odpowiednią zgodę).
  • uzyskania przez Pana/Panią możliwości otrzymywania informacji o planowanych wydarzeniach organizowanych przez Administratora (jeśli wyraził Pan/Pani odpowiednią zgodę).
  • promowania wizerunku Administratora za pomocą Pana/Pani wizerunku (zdjęć) - (jeśli wyraził Pan/Pani odpowiednią zgodę).

Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Administrator może także, w razie konieczności i w uzasadnionych przypadkach, przetwarzać Dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

Odbiorcy Danych

Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, dostawcom poczty elektronicznej, doradcom zewnętrznym. Dane mogą być przekazywane, o ile i w zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu realizacji celów wskazanych powyżej.

Dane uczestników wydarzeń w postaci wizerunku mogą być dostępne dla osób mających dostęp do miejsc udostępniania wizerunku. Z uwagi to, że Dane te zostaną zamieszczone w Internecie, mogą być one widoczne dla osób spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przetwarzania Danych

Dane mogą być przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie danych osobowych. W razie konieczności i w uzasadnionych przypadkach Pana/Pani Dane będą przechowywane przez okres konieczny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przysługujące prawa

W związku z tym, że Administrator przetwarza Dane, przysługują Panu/Pani prawa: do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, żądania dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Danych. Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii Danych. Ponadto w takim zakresie, w jakim Administrator przetwarza Dane na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez kontakt pisemny lub za pośrednictwem e-mail – dane kontaktowe wskazane są w sekcji „Administrator” powyżej. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody. Przysługuje także Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Profilowanie

Dane nie są przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Przekazywanie Danych do państw trzecich

Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Wizerunek i zdjęcia

Podczas wydarzeń organizowanych przez Administratora będą wykonywane zdjęcia, które mogą zostać później opublikowane w mediach społecznościowych (np. LinkedIn).